Nieuwe regels voor hypotheken?

De staatssecretaris van Financiën heeft deze week een brief aan de Eerste Kamer verzonden, waarin hij een toelichting geeft op de maatregelen betreffende de beperking van de hypotheekrente zoals genoemd in het Lente-akkoord.

De belangrijkste punten op een rij:

Nieuwe hypotheken
• Vanaf 1 januari 2013 bestaat alleen recht op hyptheekrenteaftrek indien het een lening betreft ter zake waarvan contractueel is vastgelegd dat gedurende de looptijd van 30 jaar ten minste annuitair wordt afgelost.
• De aflossingseisen moeten bij het afsluiten van de lening al vast liggen en daadwerkelijk op de leningen wordt afgelost.
• Nieuwe leningen waarbij wordt gespaard voor volledige aflossing van de eigenwoningschuld ineens na 30 jaar, voldoen hier niet aan (bv. banksparen of kapitaalverzekering eigen woning).
• Ook een aflossingsvrije hypotheek waarop vrijwillig (zonder contractuele verplichting) wordt afgelost volgens een fictief annuïtair schema kwalificeert niet als een aflossingshypotheek, ook als dat schema zou voldoen aan de eis van een annuïtaire aflossing.
• Leningen die wel voldoen zijn de annuïtaire aflossingshypotheek, de lineaire aflossingshypotheek en alle andere aflossingshypotheken waarbij contractueel vastligt dat de eigenwoningschuld gelijk of sneller dan volgens een annuïtair aflossingsschema volledig wordt afgelost in 30 jaar.
• De aflossingseisen gelden per lening. Wanneer iemand twee leningen aangaat, ten behoeve van de eigen woning en één lening voldoet aan de aflossingseisen en de anderen niet, dan geldt voor de eerstgenoemde lening wel renteaftrek en voor de tweede niet.

Verdere details
• Verdere details (denk aan verhuizing, scheiden, samenwonen, tijdelijk huren) worden nog nader uitgewerkt en getoetst op uitvoerbaarheid. De uitwerking van deze details zal gepresenteerd worden in het Belastingplan 2013 (Prinsjesdag 2012).

Bestaande hypotheken
• Bestaande leningen worden geëerbiedigd.
• Een eigenwoningschuld op 31 december 2012 wordt gezien als ‘een bestaande hypotheek’ en blijft dit in beginsel tot het moment waarop de 30 jaarstermijn eindigt.
• Een ‘bestaande lening’ mag worden overgesloten bijvoorbeeld bij een overstap naar een andere hypotheekverstrekker of bij verhuizing naar een nieuwe woning.
• Bij het oversluiten blijft sprake van een bestaande lening voor zover de omvang van de schuld niet groeit.
• Wordt de eigenwoningschuld verhoogd, dan geldt voor het meerdere (t.o.v. het bestaande deel minus bijleenregeling) dat ten minste annuïtair volledig moet worden afgelost in 30 jaar om recht te krijgen op hypotheekrenteaftrek over dat deel van de lening.

Loan to value (LTV)
• De maximale LTV ratio zal met ingang van 1 januari 2013 jaarlijks in zes gelijke stappen met 1 procentpunt worden verlaagd tot 100%. Daarmee zal per 1 januari 2018 het niveau van 100% bereikt worden.
• Nieuwe kopers zullen dus in toenemende mate eigen vermogen moeten inbrengen om de kosten-koper te kunnen financieren.

Overdrachtsbelasting
• De overdrachtsbelasting wordt permanent verlaagd tot 2%.
• Deze maatregel zal worden gefinancierd uit de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding. Achterliggende gedachte hierbij is dat de verlaging van de overdrachtsbelasting het mensen makkelijker maakt om dichter bij hun werk te wonen